חיפוש

היבטים כלכליים של איכות סביבה

מאת: ניר בקר , חנוך פרידמן

פרטי ספר:
פורמט: כריכה רכה | 524 עמ'
מידות: 21*13.5
מועד הוצאה לאור: ינואר-2020
מסת"ב: 978-1-61838-498-0
קטגוריה: עיון
₪100.00 ₪125.00
חסכת ₪25
זמין במלאי

הספר היבטים כלכליים של איכות סביבה מגולל את סיפורה של כלכלת הסביבה – נושא בעל חשיבות רבה בימינו. כלכלה וסביבה הם שני תחומים שהקשר ביניהם אינו מובן מאליו, ואף על פי כן, בתום הקריאה בספר זה תתקשו להפריד את הנושא הסביבתי ממרכיביו הכלכליים.

מי שרוצה לשפר את המצב הסביבתי חייב גם להבין את ההיבטים הכלכליים של איכות הסביבה. סוף סוף מתפרסם ספר מקיף, מלומד אך נגיש וברור, שמציג את מושגי היסוד של כלכלה סביבתית. ספרם של בקר ופרידמן הוא בבחינת קריאת חובה לכל מי שקיימות ואיזון בין האדם לסביבתו חשובים להם — ולכל אלה שהנושא הזה עדיין לא חשוב להם מספיק.
(פרופ’ אלון טל, מייסד ארגון אדם, טבע ודין, ראש החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב)

ספר חובה עבור כל אדם שלומד ועוסק בקבלת החלטות כלכליות ובמדיניות בתחום הסביבה ומשאבי הטבע, ובתחומים המשפיעים עליהם ומושפעים מהם. שאלות מפתח בתחומים אלה והמתודולוגיות הרלוונטיות לחקירתן מוצגות באופן בהיר, תוך הצגת דוגמאות מוחשיות ועדכניות מדילמות סביבתיות בארץ ובעולם. הספר מאתגר את הקוראים בחשיבה כלכלית לגבי סוגיות בוערות הקשורות לתחום איכות הסביבה. תרומה נהדרת ומבורכת לספרות המקצועית העברית בתחום זה.
(ד”ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית לשעבר של המשרד להגנת הסביבה)

חלק ראשון: מבוא וכלים בסיסיים
פרק ראשון: מבוא וסקירה היסטורית
1.1 התפתחות מדע הכלכלה
1.2 התפתחות מדעי הסביבה
1.3 אבני דרך בהתפתחות המחקר הכלכלי־סביבתי במאה ה־ 20
1.4 סיבות לאופטימיות בנוגע לאיכות הסביבה והטבע
1.5 סיבות לפסימיות בנוגע לאיכות הסביבה והטבע
1.6 מבנה הספר

פרק שני: כלים בסיסיים בכלכלה
2.1 צורות התבוננות שונות על כלכלה
2.2 עקומת התמורה ועקומת האדישות
2.3 עלות אלטרנטיבית
2.4 כלכלת שוק ותחרות משוכללת
2.5 מדידת תועלות באמצעות עקומת ביקוש
2.6 מדידת עלויות באמצעות עקומת היצע
2.7 שיווי משקל בשוק והקשר ליעילות כלכלית
2.8 עודף היצרן, עודף הצרכן ורווחה חברתית
2.9 ממושגים ליישומים

פרק שלישי: מבוא ליעילות כלכלית והיבטים סביבתיים
3.1 מבוא
3.2 רמת זיהום יעילה עבור מזהם מקומי שאינו מצטבר
3.3 רמת זיהום יעילה בסוגים שונים של נזק סביבתי
3.4 הפחתת זיהום יעילה במקרים שבהם מלאי הזיהום מצטבר
3.5 הפחתת זיהום יעילה במקרים שבהם הזיהום תלוי מיקום
נספח: חשיבות הקמירות בנוגע לרמת הזיהום היעילה
חלק שני: כלים יישומיים בכלכלת סביבה

פרק רביעי: כשלי שוק
4.1 כשלי שוק כמקור לבעיות הסביבה
4.2 זכויות קניין, יעילות כלכלית ובעיות סביבה
4.3 השפעות חיצוניות
4.4 נטל עודף
4.5 מוצרים ציבוריים
4.6 משאבי טבע משותפים
נספח: המודל הביו־כלכלי של ניהול משאבים מתחדשים והתנאים להכחדה

פרק חמישי: ניתוח עלות־תועלת בתנאי ודאות
5.1 מבוא
5.2 גישות שונות בבסיס ניתוח עלות־תועלת
5.3 כללי החלטה בנוגע לכדאיות הסטטית של פרויקטים
5.4 ערך הזמן בחישובים כלכליים
5.5 ניתוח עלות־תועלת של היבטים סביבתיים
5.6 ניתוח עלות־תועלת של סכר הטליקו

פרק שישי: סיכון ואי ודאות
6.1 קבלת החלטות בתנאי סיכון
6.2 קבלת החלטות בתנאי אי ודאות
6.3 כלל הזהירות המונעת
6.4 שילוב העקרונות של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי ודאות: דוגמה מספרית
6.5 מאפיינים פסיכולוגיים של סיכונים
6.6 סיכון ואי הפיכות
נספח: דרך אמפירית להתווייתה של עקומת התועלת
חלק שלישי: הערכה לא שוקית של משאבי הטבע והסביבה
מבוא
סוגים שונים של מוצרים
סוגים שונים של ערכים
סוגים שונים של שיטות הערכה

פרק שביעי: שיטות הערכה עקיפות (העדפה נגלית)
7.1 העדפה נגלית — מבוא
7.2 שיטת עלות ההגעה
7.3 שיטת המחירים ההדוניים

פרק שמיני: שיטות הערכה ישירות (העדפות מוצהרות)
8.1 שיטת ההערכה המותנית
8.2 הערכה לא שוקית באמצעות מידול הבחירה

פרק תשיעי: עלויות תחלואה ותמותה
9.1 שיטות להערכה כלכלית של נזקי זיהום
9.2 סימפטומים רלוונטיים עיקריים לתחלואה מזיהום אוויר והמלצות לכימותם המוניטרי
9.3 ערכם הכלכלי של חיי אדם
נספח 9.1 : העברת תועלות
נספח 9.2 : המלצות הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב בנוגע לעלויות הכלכליות של סימפטומים בריאותיים הקשורים לזיהום אוויר
חלק רביעי: מדיניות סביבתית

פרק עשירי: מדיניות סביבתית בתנאי ודאות
10.1 קריטריונים לבחירה בכלי מדיניות
10.2 משפט קוז
10.3 יעילות כלכלית כקריטריון מדיניות להפחתת זיהום
10.4 פיקוח ישיר ככלי מדיניות להשגת מטרות סביבתיות
10.5 שימוש בתמריצים כלכליים
10.6 תמריצים כלכליים במצב של קיום מספר פירמות מזהמות באותו אזור
10.7 מדיניות סביבתית במצב שבו לא קיים פיזור אחיד של מקורות הזיהום ביחס לאזור הנפגע
10.8 ניתוח השוואתי של כלי המדיניות השונים
נספח: דוגמה להשפעת תמריצים כלכליים במציאות שבה קיימים שני מקורות זיהום

פרק אחד עשר: מדיניות סביבתית בתנאים של מידע חסר
11.1 קשיים בקביעת מטרות סביבתיות במצב שבו המידע אינו מושלם
11.2 גישות שמתבססות על עיקרון הזהירות המונעת כאשר המידע אינו מושלם
11.3 היתרונות היחסיים של כלי מדיניות שונים בתנאים של מידע חסר
11.4 מידע לא סימטרי ותמרוץ יעיל
11.5 עלויות עסקה ומדיניות סביבתית
חלק חמישי: נושאים בכלכלת משאבי טבע

פרק שנים עשר: כלכלת משאבי טבע מתכלים
12.1 מבוא
12.2 מודל כרייה אופטימלי בהיבט הדינמי של שתי תקופות בלבד
12.3 כלל הוטלינג להקצאה יעילה של משאב מתכלה עם יותר משתי תקופות
12.4 האם מחירי המשאבים מתנהגים לפי כלל הוטלינג?
12.5 נדירות של משאבי טבע
12.6 כלכלה של מחזור
נספח: הקצאה שווה בין הדורות במודל כרייה של שתי תקופות

פרק שלושה עשר: כלכלת משאבי אנרגיה
13.1 אנרגיה בשימוש האדם
13.2 אנרגיה חלופית
13.3 תמריצים כלכליים לעידוד ייצור אנרגיות מתחדשות
13.4 ביטחון אנרגטי

פרק ארבעה עשר: כלכלת משאבי מים
14.1 בעיית המחסור במים
14.2 הקצאה יעילה של מים
14.3 מחירי מים
14.4 ניהול היצע
14.5 ניהול ביקושים
14.6 ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים
חלק שישי: נושאים גלובליים

פרק חמישה עשר: אוכלוסייה וסביבה
15.1 אוכלוסייה ובעיות סביבה
15.2 גידול האוכלוסייה בעולם
15.3 שינויים דמוגרפיים
15.4 הקשר שבין אוכלוסייה וסביבה
15.5 הגישה הכלכלית לפיקוח על גודל האוכלוסייה
נספח: מה ניתן ללמוד מחולדות באסם על פיצוץ אוכלוסין בחברה האנושית

פרק שישה עשר: הערכת שירותי מערכת אקולוגית (שמ"א)
16.1 שמ"א כבסיס לקיום המערכת הכלכלית
16.2 שיטות לתמחור שמ"א
16.3 בנייתה של הערכת שמ"א כוללת ברמה הלאומית והעולמית
16.4 קבלת החלטות בהיעדר תמחור מלא

פרק שבעה עשר: הבסיס הכלכלי להסכמי סביבה בינלאומיים
17.1 מאפיינים של סוגיות בינלאומיות
17.2 היבטים כלכליים של הסכמים בינלאומיים
17.3 התפלגות העלויות בין מדינות בהסכם בינלאומי
17.4 פרוטוקול מונטריאול — סיפור הצלחה של הסכם סביבתי בינלאומי
17.5 שיתוף פעולה בינלאומי
17.6 שימוש בתורת המשחקים לניסוח בעיות סביבה בינלאומיות
17.7 מנגנונים להגברת הסיכוי לשיתוף פעולה בינלאומי

פרק שמונה עשר: היבטים כלכליים של שינוי אקלים
18.1 משבר האקלים — תיאור פיזי
18.2 ההשפעה על המין האנושי והמערכות האקולוגיות
18.3 אי הוודאות באשר לשינויי האקלים
18.4 פתרונות טכניים לצמצום אפקט החממה
18.5 הפחתה מקומית של גזי חממה
18.6 שימוש בתמריצים כלכליים ככלי לצמצום אפקט החממה
18.7 המאמצים הבינלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה
18.8 פרוטוקול קיוטו
18.9 מחירו החברתי של הפחמן

פרק תשעה עשר: פיתוח בר קיימא
19.2 תרחישי צמיחה עתידיים
19.3 השוק החופשי ופיתוח בר קיימא
19.4 יעילות ופיתוח בר קיימא
19.5 תיאוריות שונות של קיימות
19.6 מסחר ופיתוח בר קיימא
19.7 הקשר הכפול בין צמיחה כלכלית לאיכות הסביבה
19.8 השערת פורטר והעלות הכלכלית של אסדרה סביבתית
19.9 צמיחה כלכלית מול פיתוח בר קיימא: סיכום

פרק עשרים: חשבונאות ירוקה
20.1 שימוש בתמ"ג למדידת רווחה וקיימות
20.2 מערכת מוצעת לחשבונאות סביבתית — SEEA
20.3 אינדיקטורים כלכליים לרמת הפגיעה בסביבה
20.4 סקירה בינלאומית של חשבונות סביבתיים
חלק שביעי: ישראל ואחרית דבר

פרק עשרים ואחד: כלכלת סביבה בישראל
21.1 הקדמה
21.2 סקירה היסטורית
21.3 אמידת השפעות חיצוניות והערכת עלות סביבתית
21.4 התפתחות כלים כלכליים במדיניות סביבתית בישראל
21.5 בחינת ההצלחה של יישום תמריצים כלכליים במדיניות סביבתית
21.6 סיכום ומבט לעתיד

פרק עשרים ושניים: אחרית דבר
רשימת ספרות
נספחים
המלצות לקריאה נוספת ודברים שניתן ללמוד מאנשים, מקומות ושירים
נספח א': מאמרי מבוא וסקירה
נספח ב': אתרים מומלצים לנושאי כלכלת סביבה
נספח ג': שישה בלוגים מומלצים בנושאים של כלכלת סביבה
נספח ד': עשר תכניות אקדמיות מובילות בכלכלת סביבה
נספח ה': עשרת כלכלני הסביבה המשפיעים ביותר בתחום
נספח ו': עשרת כתבי העת הטובים ביותר בתחום
נספח ז': שירים עם מוטיבים סביבתיים

ספרים אחרים שעשויים לעניין אותך:

האדישות הבנאלית
     ספר       חדש

האדישות הבנאלית

יאיר אורון
יוני-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪
אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר
     ספר       חדש

אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר

אמיר בן פורת
יוני-2020
63.00
79.00
חסכון 16 ₪
לראות את הקשת

לראות את הקשת

יהודית מילר זמיר
אפריל-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪
מפגשים מסביב לטקסט

מפגשים מסביב לטקסט

שלמה גוזמן כרמלי
פברואר-2020
76.00
96.00
חסכון 20 ₪
תקווה ומלנכוליה בשולי העיר

תקווה ומלנכוליה בשולי העיר

טל שמור
פברואר-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪
מיריורמה

מיריורמה

רות שטדלר
ינואר-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪